Lato to czas częstszych zagranicznych wyjazdów i podróży. Wyjeżdżając na urlop poza granice naszego kraju warto wyposażyć się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Karta ta potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA.

Jak wyrobić kartę EKUZ

EKUZ może zostać wydana wyłącznie osobom, które posiadają prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych zgodnie z przepisami krajowymi, w tym osobom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego.

Korzystając z EKUZ za granicą pamiętaj, że podlegasz obowiązkom i korzystasz z praw wynikających z ustawodawstwa państwa członkowskiego UE/EFTA na tych samych warunkach, co ubezpieczeni w tym państwie. Idąc do lekarza upewnij się, że działa w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej tego państwa.

 1. Wypełnij wniosek:

Należy określić cel pobytu:

- pobyt czasowy: (pobyt turystyczny, pobyt związany z nauką lub innym dłuższym pobytem czasowym),

- wyjazd w związku z wykonywaniem pracy: (wyjazd „pracowniczy”)

2. Wypełniony i podpisany wniosek możesz:

- zeskanować i wysłać mailem do oddziału wojewódzkiego NFZ;

- wysłać pocztą lub faksem do oddziału lub jednej z delegatur NFZ;

- wysłać przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP;

- złożyć osobiście w oddziale lub w jednej z delegatur NFZ.

PAMIĘTAJ! Wnioski o wydanie EKUZ rozpatrywane są przez oddziały wojewódzkie oraz przez wybrane delegatury NFZ.

UWAGA! Każdy uczeń, student lub uczestnik studiów doktoranckich zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny po ukończeniu 18 roku życia musi załączyć do wniosku kopię aktualnej legitymacji ucznia/studenta lub inną formę zaświadczenia o kontynuowaniu nauki.

3. Odbierz kartę

- osobiście w oddziale lub delegaturze NFZ

- na poczcie, jeśli w punkcie wniosku „Sposób odbioru karty” zaznaczysz pole: „Przesłać pocztą na adres”.

Jeśli nie możesz osobiście odebrać karty możesz kogoś upoważnić wypełniając stosowny wniosek.


Wszystkie potrzebne wzory dokumentów dostępne są na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Jak długo ważna jest karta EKUZ?          

  • 5 lat - karta wydana dla osób pobierających świadczenia emerytalne.
  • 12 miesięcy - karta wydana dla osób ubezpieczonych1), które są: „zatrudnione”2), prowadzą pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą, pobierają rentę, studentami zgłoszonymi do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię, członkami rodzin (w przypadku członka rodziny w stopniu pokrewieństwa dziecko w wieku powyżej 18 lat - po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego fakt kontynuacji kształcenia).
  • 6 miesięcy - karta wydana dla osób uprawnionych na podstawie przepisów krajowych, tj.:

- nieubezpieczonych kobiet posiadających obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP w okresie ciąży i porodu,

- nieubezpieczonych kobiet posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy oraz miejsce zamieszkania na terytorium RP w okresie ciąży i porodu,

- nieubezpieczonych osób, które nie ukończyły 18 roku życia i posiadają obywatelstwo Polskie (okres ważności karty kończy się z dniem ukończenia przez te osoby 18 roku życia),

- nieubezpieczonych osób, które nie ukończyły 18 roku życia i posiadają miejsce zamieszkania na terytorium RP, które uzyskały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy (okres ważności karty kończy się z dniem ukończenia przez te osoby 18 roku życia).

  • 2 miesiące- karta wydana dla osób:

- bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy,

- niewymienionych wcześniej osób ubezpieczonych.

W innych przypadkach:

  • 90 dni - karta wydana dla osób, które spełniają kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej i otrzymały decyzję np. wójta, burmistrza (uprawnione na podstawie art. 54 ustawy o świadczeniach).
  • 42 dni - karta wydana dla kobiet w okresie połogu, posiadających obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

1) Dwunastomiesięczny okres ważności EKUZ dotyczy osób ubezpieczonych, których obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego uważa się za spełniony zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2) Dotyczy to osób będących pracownikami, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt. 1 lit. a) f), g) oraz pkt. 2-15a), 32) i 35) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, m.in.: osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, duchownych, członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych, funkcjonariuszy służb mundurowych, ABW, AW, CBA, SKW, SWW, BOR, posłów, sędziów, prokuratorów oraz ławników.