Od przyszłego roku dostęp do bezpłatnych świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej będą mieli wszyscy, także nieubezpieczeni. Również zgodnie z nowymi przepisami szczepionki, które są obowiązkowe od 2017 r. w dalszym ciągu będą finansowane z budżetu państwa, a nie przez NFZ.

Znowelizowana ustawa o świadczeniach podstawowej opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych gwarantuje każdemu bezpłatny dostęp do świadczeń medycznych (także nocą i w czasie świąt) nawet wtedy, gdy będą wątpliwości, czy dana osoba ma prawo do takiego świadczenia, czyli czy jest ubezpieczona. ,,Powyższe nie oznacza (...) zniesienia obowiązku potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej (świadczeniobiorca nadal będzie potwierdzał prawo do świadczeń, bądź elektronicznie za pośrednictwem systemu eWUŚ, bądź poprzez złożenie oświadczenia albo stosownego dokumentu papierowego)"- napisała Kancelaria Prezydenta w komunikacie o tym, że Andrzej Duda podpisał tę ustawę.

Nowe przepisy stanowią, że sytuacji, gdy będą trudności z potwierdzeniem prawa pacjenta do świadczenia zdrowotnego, NFZ nie będzie dochodził od niego zapłaty za usługę. Ale to rozwiązanie nie dotyczy kosztów, jakie Fundusz poniesie na refundację przepisanych leków. ,,Gwarancja taka pozytywnie wpłynie na dostępność do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej i wyeliminuje sytuacje, w których pacjent nie korzystał ze świadczeń z obawy przed poniesieniem kosztów"- uważają autorzy tego przepisu.

Wskazują oni również, że dla systemu opieki zdrowotnej mniejszym kosztem będzie sfinansowanie świadczenia dla osoby nieuprawnionej niż weryfikowanie uprawnień pacjenta, który skorzystał ze świadczeń POZ oraz ewentualne późniejsze koszty leczenia specjalistycznego, którym wcześniej można było zapobiec. Nowelizacja przewiduje także możliwość rezygnacji z żądania od pacjenta zapłaty za świadczenia oraz jej windykacji przez NFZ wtedy, gdy jedyną przyczyną braku prawa do świadczeń jest brak zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. W takiej sytuacji z windykacji można będzie zrezygnować, jeśli pacjent, we wskazanych ustawą terminach, zostanie zgłoszony do ubezpieczenia.

Przepisy wejdą w życie 14 dni po ogłoszeniu, czyli 5 stycznia 2017 r. Nowelizacja przywróciła również zasady finansowania obowiązkowych szczepionek z budżetu państwa, a nie jak to było dotychczas przez NFZ. W ocenie autorów regulacji, ta zmiana jest konsekwencją zasady odpowiedzialności państwa za politykę zdrowotną, a zwłaszcza za prowadzenie działań profilaktycznych.