Minister zdrowia opublikował nowy wykaz leków refundowanych. Zmieniono w nim m.in. leki dla chorujących na stwardnienie rozsiane a także dla osób po 75. roku życia. Zmianie uległy też niektóre programy lekowe.

Załącznikiem do listy refundacyjnej jest wykaz bezpłatnych leków dla seniorów, gdzie zamieszczono listę 1467 specyfików, podczas, gdy w poprzednim wykazie było ich 1167. Znajdują się w nim dodatkowe lekarstwa, które są stosowane w leczeniu niewydolności serca i nadciśnienia. Osoby cierpiące na chorobę Parkinsona będą miały do dyspozycji refundowany lek z substancją złożoną, który zawiera lewodopę i karbidopę.

Nowa lista leków refundowanych wprowadziła zmiany w trzech programach lekowych, dotyczących:
• Leczenia stwardnienia rozsianego- chorym udostępniono następny cykl terapeutyczny w leczeniu I linii SM- Aubagio (teryflunomid). Refundowana też będzie Lemtradna (alemtuzumab) przeznaczona dla pacjentów, u których szybko się rozwija ciężka postać tej choroby.
• Leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu c terapią bezinterferonową- w tym przypadku refundacją został objęty Zepatier, (Grazoprevirum + Elbasvirum). Jest to nowa opcja terapeutyczna przeznaczona dla chorych cierpiących na wirusowe zapalenie wątroby typu C o genotypie 1a, 1b oraz 4.
• Leczenia ewerolimusem chorych na stwardnienie guzowate z niekwalifikującymi się do leczenia operacyjnego guzami podwyściółkowymi olbrzymiokomórkowymi (SEGA)- tu nowy program lekowy proponuje refundację leku Votubia (Ewerolimus). Leczenie ewerolimusem dzieci, które cierpią na nieoperacyjne guzy SEGA w stwardnieniu guzowatym, jeżeli jest to kontynuacja terapii obecnie finansowanej w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej ze środków publicznych.

Został też uruchomiony program lekowy: Leczenie ewerolimusem chorych na stwardnienie guzowate z niekwalifikującymi się do leczenia operacyjnego guzami podwyściółkowymi olbrzymiokomórkowymi (SEGA). Resort uważa, że dzięki temu będzie możliwe stosowanie i finansowanie ze środków publicznych ewerolimusu u pacjentów, którzy dopiero zostali zdiagnozowani. Pozwoli też na kontynuację leczenia dzieci, które są aktualnie leczone w ramach innych sposobów finansowania.

Również dwa leki, które zawierają walganycklowir w stałej postaci doustnej (Valhit, Valganciclovir Teva) będą teraz refundowane jako pierwsze odpowiedniki we wskazaniu: zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów, którym przeszczepiono nerki. Będzie to kuracja profilaktyka, stosowana przez 200 dni po zakończeniu hospitalizacji związanej z przeszczepem. Wraz z nowym lekospisem wprowadzono też zmiany w chemioterapii. Refundowany będzie Dexamethasone phosphate SF (dexamethasoni phosphas) jako premedykacja przed podaniem paklitakselu aby zmniejszyć reakcję nadwrażliwości u pacjentów z nowotworem złośliwym.