Program Rodzina 500 plus, zakłada pomoc finansową rodzinom, w których jedno z rodziców pracuje za granicą. Świadczenia będzie można pobierać w dwóch państwach. Należy jednak zdecydować się, w którym kraju pobierane będzie całe świadczenie, a w którym ma być wypłacany jedynie dodatek dyferencyjny.

W przepisach ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zawarte są zasady uwzględniające wypłatę świadczeń rodzicom, którzy zdecydują się na wsparcie finansowe w innym kraju. To rodzice muszą zdecydować, czy interesuje ich pomoc oferowana przez kraj, w którym jedno z rodziców wykonuje pracę zarobkową, czy pełne uczestnictwo w programie „Rodzina 500 plus”.
Wymóg jest zgodny z unijnymi przepisami, który profilaktycznie chroni budżety państw, przed kumulacją świadczeń rodzinnych.

Rodzina po zdecydowaniu się, w którym państwie chce otrzymywać świadczenia rodzinne, będzie otrzymywała możliwie najwyższe wsparcie finansowe, jakie przewidują przepisy obowiązujące w danym kraju. Takie ustalenia padły ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Pomocy Społecznej, wobec wdrażanego projektu 500+.

Każdy kraj należący do Unii Europejskiej, a także do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, doskonale zdaje sobie sprawę o proponowanych świadczeniach o charakterze rodzinnym, w każdym z tych państw. Takie informacje wypłynęły od Adama Różyckiego, dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu.

Jeżeli jedno z rodziców pracuje poza granicami Polski, natomiast świadczenia z programu „Rodzina 500 plus” będą wypłacane, wtedy osoba przebywająca na obczyźnie może spotkać się z próbą pomniejszenia świadczeń rodzinnych. Takie kroki będą wynikały przede wszystkim z próby ochrony budżetu państwa, jeśli będą istniały domysły, iż takie świadczenia pobierane są w pełnej kwocie w kraju rodzinnym.
Oczywiście sytuacja związana z migracją zarobkową, nie jest żadną przeszkodą do dołączenia do programu prorodzinnego wprowadzanego na terenie Polski. Nawet dzięki złożonemu wnioskowi, będzie można uzyskiwać podwójne świadczenia, w tym jednak jedno z nich będzie miało charakter dyferencyjny.

Dodatek dyferencyjny, będzie wyliczany na podstawie różnicy pomiędzy kwotą wypłacaną w Polsce, a świadczeniami w kraju, w którym odbywa się praca zarobkowa. Wysokość świadczeń rodzinnych w różnych krajach Unii Europejskiej przybiera nie tylko różną wysokość, ale i również urozmaicony charakter. W Niemczech wypłacane są pieniądze również na pierwsze dziecko, bez żadnego kryterium dochodowego, jak to będzie miało miejsce w Polsce. Natomiast w Holandii, świadczenia prorodzinne są już niższe, niż w naszym kraju.
Jeśli jedno z rodziców pracuje w Niemczech, będzie mogło pobierać opłaty na dzieci w tamtym kraju. To jednak oznacza, że w Polsce po złożeniu wniosku na projekt 500 plus, możemy liczyć się z odpowiedzią odmowną. Takie odrzucenie wniosku, a dokładniej zaświadczenie o braku możliwości przyznania pomocy w Polce na pierwsze dziecko, jest potrzebne do uzyskania niemieckiego świadczenia.

Świadczenia wypłacane są w pierwszej kolejności w tym kraju, w którym pracuje tak „zwany żywiciel” rodziny. Zdarzają się sytuacje, kiedy oboje rodziców pracuje w dwóch krajach, bądź jeden z rodziców wykonuje profesję zarówno w Polsce, jak i również poza jej granicami. W takiej sytuacji, kluczową informacją do wyboru miejsca wypłaty świadczeń, będzie kraj, w którym dzieci posiadają adres zamieszkania.
W sytuacji kiedy przykładowo ojciec pracuje w Niemczech, natomiast matka przebywa z dziećmi w Polsce, wtedy w Niemczech można liczyć na dodatek dyferencyjny. Jego suma będzie wyliczana na podstawie najwyższego niemieckiego świadczenia, pomniejszonego o kwotę wypłacaną w Polsce.

Osoby zainteresowane świadczeniami w ramach programu 500 plus, mogą składać wnioski w gminach, a także placówkach oświatowych. Jeśli wśród wnioskodawców znajdą się osoby zarabiające na rodzinę poza granicami kraju, wnioski automatycznie zostaną przesłane do Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej, które podlegają konkretnym urzędom marszałkowskim.
ROPS przy rozpatrywaniu wniosków, musi ustalić jaka jest dokładnie sytuacja finansowa konkretnej rodziny, a także, czy pełne świadczenie powinno być wypłacane w Polce, czy w kraju, w którym pracują rodzice lub rodzic.

Rodziny, w których jeden z członków przebywa na migracji zarobkowej, nie pozostaną bez fachowej pomocy. Na stronie internetowej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego 500plusopolskie.pl uruchomiono dodatkową zakładkę, na której umieszczane będą wszystkie potrzebne informacje dotyczące składania wniosków w programie, przez rodziny migracyjne.
W tym celu mają również odbywać się szkolenia, które jeszcze bardziej usprawnią przesyłanie wniosków oraz decyzji pomiędzy urzędami. W chwili obecnej takich informacji można zasięgnąć między innymi na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Pomocy Społecznej
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,9536,7730,program-rodzina-500-plus-w-ue.html 

Należy uzbroić się w cierpliwość. Prawdopodobnie rozpatrywanie wniosków składanych przez rodziny, w których osoby pracują poza Polską, będzie trwało nieco dłużej. Taki czas oczekiwania jest uzależniony między innymi od momentu uzyskanej odpowiedzi z innego państwa. Według Stanisława Szweda, wiceministra MRPiPS, w najbliższych dniach, resort skupi się także na rozwiązaniu kwestii finansowych, związanych z przesyłaniem informacji o składanych wnioskach, do ośrodków w krajach, w których Polacy wykonują swoją pracę zarobkową.